Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De algemene voorwaarden van Jullelieke zijn van toepassing.
Jullelieke is gespecialiseerd in het verkopen van kinder en dameskleding en accessoires.
 
Alle prijzen in de webshop zijn inclusief 21% B.T.W.
 
Algemene verkoopsvoorwaarden Jullelieke bvba.
Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Jullelieke is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
 
Leeftijd
 
Om een bestelling te kunnen plaatsen dient u 18 jaar of ouder te zijn.
 
Persoonsgegevens
 
Jullelieke is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
De gegevens die u aan ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking
in het kader van onze bedrijfsvoering en verantwoord klantenbeheer.
Zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsook voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.
 
Klachtenregeling
 
 1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 
 2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 
 3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
 4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Levering en uitvoering
 
 1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt of afhaalpunt
 
 3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 
 4.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Minus eventuele retourzendings kosten.
 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
    Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. 
    De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer indien het product beschadigd is bij     levering. 
    De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper indien het product niet aan zijn wensen voldoet.
    De kosten van retourzending zijn €5,70 per colli en worden van het betaalde bedrag afgetrokken.
    De klant heeft altijd de mogelijkheid de retourzending zelf binnen te brengen in de winkel.
 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt         vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 
Kosten in geval van herroeping ivm met foutieve prijs product website
 1 De verkoper kan indien er een fout is in de prijsstelling van het product, de bestelling weigeren uit te voeren.
 2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3 De consument kan geen rechten ontlenen indien een product een foutieve prijsstelling heeft op de website en kan dan ook niet eisen van de verkoper dat het product aan de foutieve prijs geleverd gaat worden.
 
Jullelieke bvba